Ďakujeme za podporu vyše 45 000 voličov!

Program

Prosperujúce, zelené, čisté, zdravé a príťažlivé východné Slovensko dosiahneme prostredníctvom inovatívnych technológií s vysokou pridanou hodnotou a prostredníctvom vody v priebehu piatich rokov, piatimi inováciami, ktoré podporia vznik viac ako 25 000 pracovných príležitostí pre ľudí s rôznou kvalifikáciou i rôznym sociálnym zázemím.

Päť právd pre východné Slovensko

1. Zdravá klíma, čistá voda - 7000 pracovných príležitostí
1. Modré mestá a obce
Budeme presadzovať inovatívne riešenia obnovy zdravej klímy miest a obcí, aby sa v mestách a obciach na východe Slovenska zlepšila kvalita života, aby sme mali čistejší vzduch i aby sa nám a budúcim generáciám lepšie dýchalo, aby zásadným spôsobom klesol výskyt astmatických ochorení a chorôb dýchacích ciest a aby sa mestá i obce nevysušovali a neprehrievali. Obyvatelia miest východného Slovenska ušetria milióny eur ročne, ktoré teraz platíme za odkanalizovanie dažďovej vody. Znížia sa im náklady na čistenie odpadových vôd. Programom sa vytvorí 1000 pracovných príležitostí.
2. Biopostupy čistenia vôd
Podporíme riešenia, ktoré znížia investičné i prevádzkové náklady na čistenie odpadových vôd a zároveň podporia produkciu biomasy prostredníctvom obecných a individuálnych koreňových alebo iných čističiek odpadových vôd. S tým súvisí podpora produkcie biomasy na energetické využitie v lokálnych energetických zdrojoch. Zároveň sa zníži tlak na nekontrolovaný výrub dreva v lesoch. Program vygeneruje viac ako 1000 pracovných príležitostí pri realizácii a stovky pracovných príležitostí pri prevádzke koreňových čističiek.
3. Tri rieky – jedna budúcnosť
Zavedením komplexného programu tri rieky – jedna budúcnosť v regiónoch povodí Torysy, Hornádu a Popradu, kde sa so železnou pravidelnosťou opakujú najväčšie živelné pohromy na Slovensku, zaistíme trvalo udržateľný rozvoj Spiša a Šariša a tým vytvoríme 3000 pracovných príležitostí pre sedem spišsko-šarišských okresov. Zaistíme, aby ich občania v 338 obciach neboli ohrozovaní povodňami, suchom i extrémnymi horúčavami. Program trvalo udržateľne zabezpečí tisíce sekundových litrov vody pre ľudí, poľnohospodárske plodiny, prírodu i zdravú klímu v celom východoslovenskom regióne i možný potenciálny zdroj pre export vody do zahraničia, ktorý zabezpečí príjmy pre naše obce a mestá. Tým sa ušetrí z verejných zdrojov 380 miliónov EUR na budovaní nového vodného zdroja na hornej Toryse (Tichý Potok), ktoré bude možné využiť v ostatných bodoch nášho programu.
4. Modré parky
Na vybudovaných vodných nádržiach Zemplínska Šírava, Veľká Domaša a Ružín podporíme vznik modrých parkov. Zastavíme transport komunálneho odpadu do vodných nádrží. Tým sa obnoví kvalita vôd a podporí sa infraštruktúra cestovného ruchu. Zemplínskej Šírave, Veľkej Domaši i Ružínu sa prinavráti zašlá sláva „Slovenských morí“ s vytvorením 3000 pracovných príležitostí pri revitalizácii nádrží a stoviek pracovných príležitostí pri ich využívaní.
2. Obnova dedičstva (prírodného, kultúrneho a historického) - 4000 pracovných príležitostí
1. Tatry pre ľudí
Jeden z našich najkrajších národných parkov, národný park Vysoké Tatry, je permanentne ohrozovaný živelnými pohromami a zaslúži si špeciálnu podporu od štátu i širokej verejnosti. Preto podporíme trvalo udržateľný rozvoj Vysokých Tatier programom Tatry pre ľudí. Ten bude zameraný na rozvoj eko-inovatívnych riešení pri ochrane a obnove tatranskej prírody ako klenotu Karpatského kultúrneho dedičstva. Týmto programom sa v regióne Tatier vytvorí viac ako 1000 pracovných príležitostí.
2. Strážske-Humenné – región perspektívy dostane perspektívu
Je najvyšší čas obnoviť ekologické funkcie priemyslom poškodenej krajiny v regióne Strážske-Humenné, kde sa za niekoľko desaťročí napáchali najväčšie ekologické škody nielen na prírode, ale aj na ľuďoch. Revitalizačným programom sa v regióne Strážske – Humenné vytvorí viac ako 1000 pracovných príležitostí.
3. V minulosti Gemera je jeho budúcnosť
Podporíme rozvoj Gemera, ktorý v minulosti patril k najvyspelejším priemyselne rozvinutým regiónom horného Uhorska. Na pozadí historickej priemyselnej výroby a ťažby nerastných surovín v regióne podporíme rozvoj infraštruktúry pre cestovný ruch. V regióne podporíme ekofarmárčenie a zakladanie vodných fariem a včelárstva. Týmto programom sa vytvorí približne 1000 pracovných príležitostí.
4. Okolie Košíc – zlatý prsteň Košíc
Tak ako Košice historicky rástli, ich okolie upadalo. Košice likvidujú na vidieku odpad (Kokšov-Bakša), znečisťujú prostredie (US Steel) a odoberajú zdroje pre seba z obcí Drienovec, Bukovec i Bodva, no nič im nedávajú. Rozpracujeme komplexný program ozdravenia krajiny s rozvojom lokálnej ekonomiky a jasnej perspektívy okolia Košíc pod názvom Zlatý prsteň Košíc. Región Košice-okolie dostane adekvátnu perspektívu hodnú partnerského vzťahu medzi druhým najväčším mestom Slovenska a jeho okolím.
5. Karpatská cyklomagistrála
Iniciujeme vznik Karpatskej cyklomagistrály, ktorá prepojí historické regióny východného Slovenska (Zemplín, Šariš, Spiš, Gemer a Abov) a ponúkne aktívnu formu oddychu a rekreácie s využitím kultúrneho, historického i prírodného dedičstva regiónu východ. Podľa možností bude Karpatská cyklomagistrála prepojená s Eurovelo11 (cyklotrasa z nórskeho Nordkappu do gréckych Atén, prechádzajúca cez Slovensko aj popri rieke Hornád), čím sa podporí cestovný ruch. Za týmto účelom bude program východ aktívne podporovať a spájať samosprávy s cieľom vytvárať lokálne pracovné príležitosti nielen v segmente služieb, ale aj v podpore umeleckých remeselných výrobkov – tie sa stanú súčasťou infraštruktúry Karpatského kultúrneho dedičstva. Týmto programom sa na východnom Slovensku vytvorí viac ako 1000 pracovných príležitostí.
3. Vlastné zdravé potraviny - 3000 pracovných príležitostí
1. Východné slovensko – región vlastných a zdravých potravín
Podporíme zakladanie ekologických fariem vo všetkých kútoch východného Slovenska, aby sa stal regiónom produkcie vlastných a ekologicky čistých a zdravých potravín. Podpora zakladania rodinných a obecných agrofariem, vodných fariem a rybníkov, chovu včiel, i obnovy úrodnosti pôdy vygeneruje približne 1000 pracovných príležitostí.
2. Ekopotravinárstvo
V celom regióne východ budeme intenzívne podporovať lokálne farmárske trhy rozložené tak, aby všetci obyvatelia mali rovnaký prístup ku kvalitným domácim produktom.

V Trebišove podporíme vznik ekopotravinárskeho veľtrhu, ktorý bude propagovať zdravú výživu a podporovať farmárov v pestovaní zdravých ekopotravín so zavedením značky Produkty z ekofarmy východu. Cieľom je podporovať zdravú výživu ako súčasť zdravého štýlu života. To vytvorí viac ako 1000 pracovných príležitostí na Zemplíne.
3. Zemplín – vodný raj Slovenska
Obnovíme vodný režim Východoslovenskej nížiny, aby sme zastavili jej vysušovanie a devastáciu. Tým dáme stop šíreniu púští v Strednej Európe, ozdravíme nielen prostredie a ekonomickú prosperitu, ale tiež znížime výskyt astmatických a alergických ochorení na Zemplíne.
4. Podpora lokálnej ekonomiky - 10000 pracovných príležitostí
1. Rozvoj lokálnej ekonomiky
Budúcnosť regiónu je v pracovitosti domácich ľudí a nie v zahraničných investíciách. Budeme podporovať startupy. Podporíme rodinné podnikanie a zakladanie malých rodinných podnikov vo všetkých kútoch východného Slovenska, ktoré budú založené na využívaní miestnych prírodných a technologických zdrojov i ľudskom potenciáli, aby aj okrajové regióny žili a nie živorili. Zo zahraničných investícií podporíme tie, ktoré budú mať prínos pre región a nebudú iba využívať dotácie a lacnú pracovnú silu. To vytvorí viac ako 5000 pracovných príležitostí.
2. Karpatský technologický veľtrh
Na podporu lokálnej ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou, rozvoja inovatívnych produktov podporíme založenie karpatského technologického veľtrhu s medzinárodnou pôsobnosťou. Ten bude prezentovať tvorivosť, inovatívnosť, originalitu i pracovitosť ľudí z nášho euroregiónu. To vytvorí ďalšie pracovné príležitostí.
3. Podpora a rozvoj kúpeľníctva
Východné Slovensko je hydrogeologickým unikátom s množstvom termálnych i minerálnych vôd. Toto prírodné dedičstvo si treba nielen chrániť, ale aj v prospech rozvoja kraja zveľaďovať ako súčasť štýlu života a zdravia. Prioritou bude podpora obnovy zanedbaných kúpeľov v celom kraji. Podporíme tiež opätovnú ťažbu soli, ktorej pridanou hodnotou bude vytvorenie soľných kúpeľov v Prešove. To vytvorí približne 1000 pracovných príležitostí.
4. Obnova hradov a iných historických pamiatok
Zanedbaná infraštruktúra hradov ako unikátneho historického a kultúrneho dedičstva Slovenska potrebuje novú perspektívu. Podporíme obnovu hradov a iných historických pamiatok s pečaťou spoločnej vízie pod názvom v minulosti je naša budúcnosť To vytvorí viac ako 1000 pracovných príležitostí.
5. Romagenda v 21. storočí
Zabezpečíme pracovné príležitosti na obnove poškodenej krajiny pre najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Marginalizovaní obyvatelia nášho kraja potrebujú zmysluplnú prácu adekvátnej úrovne a nie teoretické vzdelávanie na báze virtuálnej ekonomiky. Jediná šanca pre integráciu Rómov je dať im možnosť pracovať na zmysluplných programoch, ktoré prinášajú Rómom bezprostredne viditeľný úžitok vrátane ich začlenenie do aktívneho života, a tým aj úžitok pre všetkých.. V každej obci, v ktorej sú rómske osady a ktorých starostovia a občania prejavia ochotu spolupracovať, vytvoríme podmienky pre vznik minimálne 10 pracovných príležitostí na obnove poškodenej krajiny ako základného predpokladu prevencie pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou. Takýmto spôsobom sa dá práca viac ako 4000 nezamestnaným Rómom.
5. Rozvoj ľudského potenciálu - 1000 pracovných príležitostí
1. Otvorená verejná samospráva
Našim cieľom je postupné a nepretržité zvyšovanie efektívnosti riadenia verejných inštitúcií a podnikov a znižovanie korupcie. Postupné znižovanie korupcie dosiahneme obmedzovaním moci jednotlivcov a skupín. Moc korumpuje, absolútna moc korumpuje absolútne. Obmedzenie moci = zníženie korupcie.

Budeme presadzovať zapájanie sa občanov do aktívnej správy vecí verejných hlasovaniami o využití časti prostriedkov určených pre ich obec/mesto/okres (participatívny rozpočet). Zabezpečíme zverejňovanie informácií o zámeroch a praktikách záujmových podnikateľských aj nepodnikateľských skupín v konfrontácii s názormi obhajujúcimi trvalú udržateľnosť zdravej krajiny a zdravia občanov.

Zavedieme verejný výber ľudí ktorí riadia verejné inštitúcie a štátne podniky. Takto vybratí manažéri nebudú nikomu zaviazaní. Zveríme len nevyhnutnú časť moci jednotlivcom. Verejným výberom budeme obsadzovať aj nižšie úrovne riadenia. Budeme požadovať mesačné uverejňovanie dosahovaných výsledkov formou porovnania s minulosťou zrozumiteľnou formou.

Ak náš kandidát neplní naše očakávania, ktorým je trvalé zlepšovanie riadenia zverených činností merané peniazmi, navždy ho vyradíme zo zoznamu kandidátov a budeme žiadať okamžitú výmenu.
2. Otvorená škola
Vhodným vzdelávaním na školách budeme podporovať generáciu mladých ľudí k aktívnemu vzťahu k verejnému a komunitnému životu, k tvorbe, invencii a zodpovednosti za svoju rodinu, komunitu, mesto i región. a k ochote plnohodnotne rozvíjať, chrániť i využívať svoje prírodné, kultúrne i historické dedičstvo a viesť plnohodnotný rodinný život. Školám prinavrátime aktívny spoločenský život v komunikácii s rodičmi i seniormi.
3. Otvorená sociálna starostlivosť
Podporíme zapojenie sa sociálne izolovaných chudobných ľudí do aktívneho spoločenského života. Podporíme zamestnávanie sociálne znevýhodnených ľudí. Podporíme spolkovú činnosť a rozvíjanie tolerantných sociálnych vzťahov v celom regióne.
4. Otvorená kultúra
Rôznorodosť, neopakovateľnosť štýlu života, stravovania, obliekania, bývania, slova i písma neoddeliteľne patrí k nášmu kraju. Vysychanie tohto kultúrneho prameňa zastavíme:
  1. podporou miest a obcí, ktoré budú viac tvoriť a menej troviť.
  2. podporou spoločensky otvorených, tolerantných a solidárnych ľudí zodpovedných za svoje sociálne, kultúrne, environmentálne i ekonomické prostredie.
  3. vytváraním atmosféry v regióne, že poctivá práca je cnosť.
  4. podporou prirodzených regiónov východného Slovenska – tým im dáme punc originality a kultúrnej zrelosti, kde tolerancia, aktívne a zodpovedné spolužitie všetkých národností, etnických a vekových skupín prinesú novú kvalitu v spolunažívaní.
Program 5 právd pre východné Slovensko je ponukou pre ľudí žijúcich na východnom Slovensku, aby si obhájili vlastnú dôstojnosť obnovou vlastnej dedovizne pre seba i budúce generácie. Autori programu sa rozhodli nevkladať do jeho šírenia žiadne veľké peniaze, pretože sú presvedčení, že reklama vo veľkej miere slúži na propagáciu toho, čo je nepotrebné. Ak má tento program hodnotu, ľudia si ho obhája pred sebou samými, svojimi priateľmi, známymi i neznámymi ľuďmi. Nech nás na tejto ceste sprevádza pokora a odhodlanie prinášať radosť zo života, toleranciu, solidaritu i vzájomné porozumenie pre náš spoločný život na prosperujúcom a zdravom východnom Slovensku.