Ďakujeme za podporu vyše 45 000 voličov!

Súčasný stav

Prístup doterajších ponovembrových vlád k riadeniu našej krajiny spôsobil, že sa východné Slovensko stalo príveskom Slovenska – regiónom, v ktorom sa viac troví ako tvorí. Ľudia z neho odchádzajú a politici si ich všímajú len v čase volebnej kampane. Náš región je len dočasným domovom pre naše deti, ktoré čakajú na príležitosť vysťahovať sa za lepším životom ďaleko od svojho rodiska. Podobne, ako aj ich rodičia odchádzali a ešte stále odchádzajú za prácou, aby zabezpečili obživu pre svoje deti. Pritom sa neraz rozpadajú rodiny.

Náš ťažko skúšaný región ostal aj po vstupe Slovenska do Európskej únie na okraji záujmu politikov v Bratislave. Svedčí o tom nízky hrubý domáci produkt regiónu v porovnaní s priemerom Slovenska – po vstupe krajiny do Európskej únie paradoxne ešte viac klesol.

Sme regiónom, z ktorého sa vytráca nielen život, ale aj ľudia. Sociálne balíčky, ktoré vyzerajú ako pomoc od vlády pre zdanlivo bezmocných ľudí na východe Slovenska, urobili z nášho regiónu región sociálneho úpadku, a to v tom najsmutnejšom zmysle slova – región, kde namiesto iniciatívnosti a životaschopnosti vidíme pasivitu a apatiu. Toto je skutočný dôsledok „pomoci“ politikov nášmu regiónu – prehlbujúca sa závislosť, ktorá má podobný priebeh, ako všetky iné závislosti.

Potoky a rieky na východe nielen vysychajú, ale viaceré sa stali stokami odpadových vôd. Ekologická zadlženosť východoslovenského regiónu presahuje jednu miliardu eur. Východ Slovenska je charakteristický tým, že má najvyššiu cenu pitnej vody, nízku kvalitu povrchových vôd, zlý zdravotný stav, kratšiu priemernú dĺžku života v porovnaní s inými regiónmi, vysokú nezamestnanosť a najvyššiu ekologickú zadlženosť na Slovensku.

Mnohým ľuďom zostalo vsugerované, že kto nekradne, okráda svoju rodinu. Stále je citeľne prítomná nenávisť, ohováranie, spoločenské intrigy, zneužívanie verejných funkcií, korupcia.

Vieme si pomôcť

Iniciatíva Verejnosť Pre Rozvoj Východu vychádza zdola, lebo je v našich silách presadiť rozumné kroky na podstatné zlepšenie terajšieho stavu. Spoliehajme sa len na seba, nie na niekoho, kto tu nežije, nepozná naše podmienky a z centrály rozhoduje o nás.

Od vlády, ktorá je ďaleko od nás, nemôžeme ani v budúcich obdobiach očakávať nič viac ako doteraz, preto by sme sa mali spoliehať na vlastné sily. Preto chceme kandidovať v najbližších voľbách do VÚC a konečne dosiahnuť viditeľné zmeny, nie iba o zmenách hovoriť.

Osud nášho REGIÓNU VÝCHOD je v našich rukách. Ako budúci zástupcovia občanov východného Slovenska chceme vo verejných funkciách slúžiť občanom, lebo politika je služba občanom. Chceme prispieť k tomu, aby sa z nášho regiónu stala oáza zdravia a radosti zo života, ktorá poskytuje kvalitné podmienky pre zmysluplnú prácu a život všetkým svojim obyvateľom a dáva im hodnotu. Chceme vyliečiť náš región zo závislosti na dávkach, daroch a sociálnych balíčkoch, ktorého ho pomaly ale isto zabíjajú a urobiť ho zdravým, vitálnym a schopným rozvíjať sa s využitím nášho vlastného bohatstva.

Preto chceme počas nasledujúceho volebného obdobia z REGIÓNU VÝCHOD spraviť región, ktorý bude menej troviť a viac tvoriť. Chceme účinne reagovať na každodenné potreby ľudí vytvárajúcich hodnoty a tých, ktorí sú odkázaní na pomoc. Chceme zapájať občanov do aktívnej správy vecí verejných prostredníctvom verejných hlasovaní o prioritách verejných investícií. Chceme, aby v našom regióne vládla atmosféra prosperujúceho rozvoja v prospech nás všetkých, aby sa posilňovala sociálna súdržnosť a aby sme spokojne žili v zdravom prostredí a radovali sa z neho. Ak sa nám to podarí, budú sa ľudia pochádzajúci z nášho regiónu doň s radosťou vracať.

21. storočie sa vinou klimatických zmien stáva storočím čoraz ostrejších konfliktov predovšetkým o vodu, no aj o ďalšie vzácne prírodné zdroje. Preto budeme pretvárať východ Slovenska na inovatívny a kreatívny región VODY. Bez vody niet života a boj o vodu sa už začal aj u nás. Keďže zatiaľ je v našom regióne vody dosť, môžeme očakávať tvrdé ataky tých, ktorí budú mať vody čoraz menej a tých, ktorí budú bažiť po ziskoch z obchodu s ňou. Voda môže náš región pretvárať na miesto umožňujúce plnohodnotný život všetkých ľudí – obyvateľov i tých, ktorí do nášho regiónu zavítajú či už za prácou, alebo za oddychom. Chceme podporovať a rozvíjať aktivity, ktoré budú obyvateľom regiónu prinášať hojnosť a prosperitu, budú im dávať príležitosť plnohodnotne využívať vlastné zručnosti i schopnosti pre svoju rodinu i komunitu čo najbližšie k miestu bydliska.

Naším cieľom je vnášať do riadenia verejných politík také rozhodnutia, aby bol v regióne dostatok pracovných príležitostí pre všetkých, ktorí sa chcú živiť poctivou prácou a aby sme všetci mohli žiť spokojnejšie, tolerantnejšie a solidárnejšie. Tento cieľ budeme ako volení zástupcovia občanov dosahovať otvoreným dialógom, podávaním ruky silnejšieho slabšiemu, otvorenosťou, transparentnosťou a efektívnosťou pri využívaní verejných zdrojov, lebo politik má pracovať pre občanov.

Ak dostaneme dôveru, východné Slovensko sa stane prosperujúcim regiónom s pridanou hodnotou. Dokážme, že my východniari na to máme. Dokážme, že sme regiónom schopných a aktívnych ľudí zodpovedných za seba, svoju rodinu, komunitu i región.

Ak nás podporíte, východné Slovensko sa stane moderným, trvalo prosperujúcim regiónom, v ktorom budú mať záujem ostať žiť aj naše deti.

Prosperujúce, zelené, čisté, zdravé a príťažlivé východné Slovensko dosiahneme prostredníctvom INOVATÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ S VYSOKOU PRIDANOU HODNOTOU a prostredníctvom VODY v priebehu piatich rokov, piatimi inováciami, ktoré podporia vznik viac ako 25 000 pracovných príležitostí pre ľudí s rôznou kvalifikáciou i rôznym sociálnym zázemím.

Pritom budeme mimoriadnu pozornosť venovať podstatnému skvalitneniu cestnej siete najmä vo vysoko zaťažených oblastiach.

Z pozície partnerstva medzi Prešovským a Košickým samosprávnym krajom presadíme vo vláde i v Európskej únii, aby na základe našej iniciatívy s Vašou podporou vznikol dôstojný INTEGROVANÝ OPERAČNÝ PROGRAM VÝCHOD obsahujúci nasledujúce konkrétne body:

  1. zdravá klíma, čistá voda
  2. obnova dedičstva (prírodného, kultúrneho a historického)
  3. vlastné zdravé potraviny
  4. podpora lokálnej ekonomiky
  5. rozvoj ľudského potenciálu